Mimo że każdemu pacjentowi przysługuje jedynie jeden lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, nie oznacza to, że musi być on wybrany z przypadku. Każdy z nas może sobie wybrać przychodnię, do której chce uczęszczać oraz leczyć swoje dzieci. Warto wiedzieć, że przysługuje nam możliwość zmiany przychodni, jeśli obecna nie spełnia naszych oczekiwań (2 razy w ciągu roku). Aby przepisać się do innej przychodni należy wypełnić odpowiednią deklarację. Powinna ona zawierać takie dane jak:

1) dane dotyczące świadczeniobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) datę urodzenia,
d) płeć,
e) numer PESEL, o ile taki został nadany,
f) miejsce nauki – w przypadku uczniów i studentów,
g) adres zamieszkania,
h) numer telefonu;
2) określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;
3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonych;
4) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu;
5) dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
a) imię i nazwisko,
b) siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
c) miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
6) datę dokonania wyboru;
7) podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego;
8) podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru.

Należy sobie uświadomić, że zmiana lekarza jest prawem pacjenta, z którego śmiało możemy korzystać. Zdarzają się sytuacje, w których mamy złe doświadczenia z naszym lekarzem rodzinnym, lecz nie jesteśmy świadomi, że możemy go zmienić. Tak samo komuś innemu możemy zlecić badania medycyny pracy Bydgoszcz oraz na prawo jazdy. Szkoły jazdy zazwyczaj kierują nas do swoich lekarzy, jednakże nie mamy obowiązku właśnie tam wykonywać badań. Jeśli uważamy, że w innym miejscu pracują lepiej wykwalifikowani pracownicy, to śmiało tam możemy skierować się na badania. Zmiany dotyczą również pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej. Składając deklarację konieczne jest okazanie dowodu osobistego.